Osaamiskartoitus

Osaamiskartoituksessa selvitetään testattavien osaamisen vahvuuksia ja kehitettäviä osaamisalueita. Kartoitukset räätälöidään siten, että kartoitusraportti antaaa selkeän kuvan osaamisen tasosta suhteessa asiakkaan kehittämistarpeisiin ja -tavoitteisiin. Elisa Santa Monican asiantuntijat laativat kysymykset ja kysymykset hyväksytetään asiakkaalla ennen kartoituksen aloittamista. Myös asiakkaan omia kysymyksiä voidaan sisällyttää kartoitukseen. Kartoitusprosessiin voidaan tarvittaessa liittää henkilökohtaiset haastattelut ja vaikkapa tietoliikennelaitteiden konfigurointitehtäviä.

Mihin osaamiskartoitusta voidaan käyttää?

Osaamiskartoituksen avulla luodaan kokonaiskuva organisaation tai sen osan osaamisen tasosta. Kartoituksen tulokset yhtenäistävät osaamisen tason arviointia koko organisaatiossa yli rajojen. Kartoituksen avulla saadaan tarkkaa tietoa koulutustarpeista ja mahdollisuus kohdistaa koulutukset oikeille ihmisille oikeista aihealueista: Täsmäkoulutusta täsmälleen niille, joiden osaamista halutaan kasvattaa ja kehittää. Osaamiskartoitukset ovat osa pitkäjänteistä osaamisen kehittämistä organisaatiossa. Osaamiskartoituksia voidaan käyttää myös rekrytointiprosessissa yhtenä apuvälineenä, kun organisaatioon hankitaan uutta osaamista ja osaamisen tasosta on tarpeen saada puolueeton arviointi.

Miten kaikki toimii?

Kartoituksen toteutetaan tavallisen verkkoselaimen avulla vastattavana verkkokyselynä. Vastaaminen voidaan jaksottaa pidemmälle ajalle tai kohdentaa vaikkapa rekrytointitilaisuutta varten sovittuun aikaikkunaan. Kysymykset ovat avoimia tai monivalintakysymyksiä ja tyypillisesti tarjolla on noin kymmenen kysymystä jokaisesta sovitusta aihealueesta.

Kartoituksen päätyttyä avoimet kysymykset pisteytetään ja kartoituksen tulokset analysoidaan ja esitetään aihealueittain osaamiskartoitusraportissa. Näin osaamisen kehittämistä kaipaavat osa-alueet tulevat selkeästi esiin. Raportin valmistuttua tulokset ja kehittämissuositukset esitellään asiakkaalle. 

Mikä on osaamiskartoitusraportti?

Osaamiskartoitusraportti laaditaan joko kaikista kartoitettavista tai ryhmistä asiakkaan toiveiden mukaan. Kartoitusraportti sisältää lyhyen analyysin osaamisesta jokaisen osaamisalueen osalta. Analyysiä voidaan tarvittaessa syventää asiakkaan tarpeiden mukaan ja raporttiin voidaan sisällyttää testattavien vertailua kokonaisosaamisen tai erillisten aihealueiden osalta. Henkilöosaamisen tulokset antavat tietoa testattavien keskinäisestä osaamistasosta. Tulokset ovat verrattavissa suoraan esimerkiksi testattavien keskiarvoon tai erikseen asetettuun tavoitetasoon. Osaamiskartoitusraportti sisältää aina myös koulutussuositukset kartoitettavien osalta.

 

Kuinka luotettava kartoitus on?

Kartoituskokonaisuus koostuu itse kartoituskysymyksistä, tulosten analyysistä ja koulutussuosituksista. Kartoituskysymyksiä laativat tietoverkkojen, tietoturvan ja datakeskustekniikoiden osalta Elisa Santa Monican asiantuntijat yhdessä kouluttajien kanssa. Kysymykset laaditaan niin, että ne testaavat monipuoliseti ja kattavasti aihealueen yleistä ja syvällistä ymmärtämistä ja osaamista. Tarpeen mukaan kartoituksiin on mahdollisuus sisällyttää myös hyvin yksityiskohtaisia teknisten detaljien hallintaa testaavia kysymyksiä. Kartoitusraportin, sen sisältämät analyysit ja näiden pohjalta esitetyt koulutussuositukset laatii aina kartoitusanalyysien asiantuntija, jolla on käytännöllistä ja teoreettista osaamista testattavista aihealueista sekä kokemusta kouluttamisesta ja osaamisen kehittämisestä.

 

Kartoituksen sisältö

Valmiita kysymyksiä löytyy seuraaviin ICT-aihealueisiin:

Tietoliikenne

• Lähiverkkotekniikat

• Laajaverkkotekniikat

• TCP/IP-perusteet

• Reitityksen perusteet

• Multicast IP-verkoissa

• Palvelunlaatu IP -verkoissa

• Langattomat verkkotekniikat

• IP-verkon vianselvitys

• IP-reititys

• BGP-protokolla

• OSPF-protokolla

• MPLS

• MPLS L3 VPN

• MPLS L2 VPN

• IS-IS

• Siirtotekniikat

• IPv6

• Metro/Carrier Ethernet

 

Tietoturva

• Dataliikenteen sisällön suodattaminen

• Haavoittuvuuksien hallinta

• Haittakoodin suodattaminen

• Hallinnollinen tietoturva

• IPS ja IDS

• IPSEC-VPN

• Lähiverkon tietoturva

• Palomuuritekniikat

• Päätelaitetietoturva

• SSL-VPN

• TCP/IP-tietoturva

• Todentaminen

• WLAN-tietoturva

• Kyberturvallisuus

 

Kysymysten taso vaihtelee kolmella tasolla, helppo-keskivaikea-vaikea.

Jos asiakas haluaa kysymyksiä muista aihealueista, joita ei edellisessä listassa ole, teemme tarvittaessa uusia kysymyksiä riippuen aihealuetoiveesta.